FORMULARZ INFORMACYJNY DO POŻYCZKI DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca:

Ducatos Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000655385,

NIP: 7010645707, REGON: 366164896

Adres(siedziba):

ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

Numer telefonu:

+48 22 349 94 10

Adres poczty elektronicznej:

info@ducatos.pl

Numer faksu:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej

NIE DOTYCZY

Pośrednik kredytowy:*

Fincapital Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000653383,

NIP: 7010642695, REGON: 366100525

Adres(siedziba):

ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

Numer telefonu:

+48 22 349 94 10

Adres poczty elektronicznej:

info@kuki.pl

Numer faksu:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej:

www.kuki.pl

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

5000.00 zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, w formie przelewu bankowego na Pana/Pani rachunek bankowy wskazany w Umowie Pożyczki.

W zależności od banku, który prowadzi Pana/Pani rachunek bankowy, Wypłata może zostać zaksięgowana na Pana/Pani rachunku w ciągu kilkunastu minut od wysłania środków, albo najpóźniej następnego dnia roboczego po ich wysłaniu.

Czas obowiązywania umowy

Umowa Pożyczki zawarta jest na czas oznaczony do dnia całkowitej spłaty Kwoty Wypłaconej Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy.

Zasady i terminy spłaty kredytu

Będzie Pan/Pani zobowiązany do spłaty Pożyczki wraz z wszelkimi Odsetkami i Prowizją wynoszących:

· W przypadku spełnienia warunków promocji wskazanych w § 6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie: 5000.00 zł

· W przypadku braku spełnienia warunków promocji wskazanych w § 6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie: 6400.00 zł

Spłata Pożyczki powinna nastąpić przelewem na Rachunek Bankowy do Zapłaty. Każda kwota zapłacona przez Pana/Panią będzie zaliczana kolejno na poczet:

a) Kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, jeżeli wystąpiły;

b) Prowizji;

c) Odsetek za opóźnienie, jeżeli wystąpiły;

d) Odsetek kapitałowych;

e) Kwoty Pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

W przypadku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie, całkowita kwota do zapłaty wyniesie: 5000.00 zł

W przypadku niespełnienia warunku promocji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym całkowita kwota do zapłaty wyniesie: 6400.00 zł

(wyliczenie nie uwzględnia odsetek za opóźnienie)

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

– opis towaru lub usługi:

– cena:

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

BRAK

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

W przypadku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie:

— stopa oprocentowania kredytu: 0%

— stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: brak

— wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: brak

W przypadku braku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie:

— stopa oprocentowania kredytu: 9,5%

— stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: zmienna oparta na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego

— wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy:

a) odsetki kapitałowe – odsetki za okres pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych określonych w art. 359 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek wg. stanu na dzień niniejszego formularza wynosi: 9,5%

b) odsetki za opóźnienie – odsetki za nieterminową płatność naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek wg. stanu na dzień niniejszego formularza wynosi: 13,5%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

W przypadku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie:

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 0%

- reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach:

• okres pożyczki 30 dni;

• całkowita kwota pożyczki 3000 zł;

• całkowita kwota do spłaty 3000,00 zł;

• oprocentowanie 0%;

• całkowity koszt pożyczki 0 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 0,00 zł)

- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania została obliczona przyjmując, że:

• spełnienie warunku promocji wskazanej powyżej;

• okres pożyczki 30 dni;

• całkowita kwota pożyczki 5000.00 zł;

• całkowita kwota do spłaty 5000.00 zł;

• oprocentowanie 0%;

• całkowity koszt pożyczki 0 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 0,00 zł);

• spłata jednorazowa (1 rata).

W przypadku braku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie:

- rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 1915.52%

reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1926,28% przy założeniach:

• okres pożyczki 30 dni;

• całkowita kwota pożyczki 2600 zł;

• całkowita kwota do zapłaty 3328,00 zł;

• oprocentowanie zmienne w skali roku 9,5%;

• całkowity koszt pożyczki 728,00 zł (w tym: prowizja 707,70 zł, odsetki 20,30 zł).


- założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

• okres pożyczki 30 dni;

• całkowita kwota pożyczki 5000.00 zł;

• całkowita kwota do zapłaty 6400.00 zł;

• oprocentowanie zmienne w skali roku 9,5%;

• całkowity koszt pożyczki 1400.00 zł (w tym: prowizja 1360.96 zł, odsetki 39.04 zł).

• spłata jednorazowa (1 rata).

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

W przypadku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie:

Prowizja za udzielenie Pożyczki w kwocie 0 zł i odsetki kapitałowe w kwocie 0 zł.

W przypadku braku spełnienia warunków promocji wskazanych w §6 pkt 6.7-6.8 Umowy pożyczki i Regulaminie Promocji „Pierwsza Promocyjna Pożyczka”, w szczególności warunku polegającego na spłacie pożyczki w terminie:

Prowizja za udzielenie Pożyczki w kwocie 1360.96 zł i odsetki kapitałowe w kwocie 39.04 zł.

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Opłata Rejestracyjna w wysokości pobierana jednorazowo przez Pożyczkodawcę, przy rejestracji na stronie internetowej Pożyczkodawcy.

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy Pożyczki, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudnić otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Odsetki za opóźnienie wynoszą 13,5% wg stanu na dzień niniejszego Formularza.

W przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie Pożyczki lub Prowizji Pożyczkodawca może wykonywać czynności zmierzające do skutecznego wykonania Umowy Pożyczki, w szczególności Pożyczkodawca może kontaktować się z Pożyczkodawcą za pośrednictwem poczty (w tym poczty elektronicznej) lub telefonicznie.

Dodatkowo, w razie braku spłaty zadłużenia, Pożyczkodawca:

  • może rozwiązać Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym (jeśli Pożyczkobiorca nie dokonał spłaty Pożyczki przez okres dłuższy niż 30 dni od Terminu Spłaty);
  • może przekazać sprawę do obsługi firmom windykacyjnym współpracującym z Pożyczkodawcą;
  • może zgłosić informacje o istniejącej zaległości do biur informacji gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z. 2014 r. poz. 1015 z późn.zm.);
  • zgłasza informacje o istniejącej zaległości do Biura Informacji Kredytowej S.A.;
  • może wystąpić na drogę sądową w celu dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej pożyczki.
4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Na podstawie udzielonych w trakcie wnioskowania o pożyczkę zgód i upoważnień, informacje dotyczące Pana/Pani mogą być sprawdzone w następujących bazach danych: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. W razie odmowy udzielenia pożyczki na podstawie informacji uzyskanych z bazy danych, Pożyczkodawca niezwłocznie przekaże informację o wynikach sprawdzenia i wskaże bazę lub bazy danych, w której dokonano sprawdzenia.

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt. Wzór Umowy jest dostępny na stronie www.kuki.pl w sekcji „Umowa”

Czas obowiązywania formularza*

Niniejszy formularz zachowuje ważność od dnia otrzymania go przez adresata do momentu otrzymania przez adresata propozycji zawarcia Umowy na innych warunkach lub do dnia spłaty Pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

Kredytodawca:*

Ducatos Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000655385,

NIP: 7010645707, REGON: 366164896

Adres(siedziba):

ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

Numer telefonu:

+48 22 349 94 10

Adres poczty elektronicznej:

info@kuki.pl

Rejestr*

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000655385

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

b) dane dotyczące umowy

Odstąpienie od umowy*

Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki. Prawo do odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy Pożyczki. Oświadczenie może być przesłane w formie pisemnej na adres siedziby Pożyczkodawcy lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@kuki.pl. O zachowaniu terminu do odstąpienia decyduje data wysłania oświadczenia. W takim przypadku jest Pan/Pani zobowiązany (-a) do zwrotu Pożyczki wraz z umownymi odsetkami kapitałowymi na Rachunek Bankowy do Zapłaty Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zaś Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty związane z udzieleniem Pożyczki. Odsetki kapitałowe w stosunku dziennym wynoszą 0,026%.

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

PRAWO POLSKIE

Język umowy/język komunikacji*

W okresie obowiązywania Umowy zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem: https://rf.gov.pl.

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Ramowej przed tym Sądem. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny