Umowa


Umowa Pożyczki

nr […]

zawarta w dniu […] pomiędzy:

 

Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655385, NIP: 7010645707, REGON: 366164896, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,

dla której usługi pośrednictwa kredytowego świadczy:

Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, zwaną dalej „Pośrednikiem”,

a

Panią/Panem
Imię: Nazwisko:
Seria i numer dowodu osobistego: Numer ewidencyjny PESEL:
Adres zamieszkania
Ulica: Nr domu i mieszkania:
Miejscowość: Kod pocztowy:
Telefon: E-mail:
Numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy:

 

zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

zwani łącznie: „Stronami” i każda osobno „Stroną”.

 

§ 1. Definicje

1.1 Współadministratorzy Danych Osobowych – oznacza Pożyczkodawcę i Pośrednika, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy;

1.2 Biura Informacji Gospodarczej - oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działające na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;

1.3 Biuro Informacji Kredytowej - oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna działające na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe;

1.4 Całkowity Koszt Pożyczki Całkowitego Limitu – oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki naliczone na Kwocie Całkowitego Limitu Pożyczki w przypadku jego wykorzystania. Całkowity Koszt Pożyczki Całkowitego Limitu został podany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.5 Całkowity Koszt Pożyczki do Wypłaty – oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki naliczone na Kwocie Pożyczki do Wypłaty w przypadku jej wykorzystania. Całkowity Koszt Pożyczki do Wypłaty został podany w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.6 Całkowity Koszt Pożyczki Wypłaconej – oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki naliczone na Kwocie Pożyczki Wypłaconej. Całkowity Koszt Pożyczki Wypłaconej został podany w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.7 Całkowita Kwota do Zapłaty – suma Całkowitego Kosztu Pożyczki Wypłaconej i Kwoty Pożyczki Wypłaconej;

1.8 Formularz informacyjny – formularz zawierający informacje dotyczące wybranej przez Pożyczkobiorcę Pożyczki, którego wzór znajduje się na Stronie internetowej oraz w Profilu Klienta, a także jest przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu Wniosku o udzielenie Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki;

1.9 Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki – wynikająca z oceny zdolności kredytowej maksymalna dostępna kwota pożyczki, o jaką może ubiegać się Pożyczkobiorca w ramach i na warunkach Umowy Pożyczki. Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki została podana w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.10 Kwota Pożyczki do Wypłaty – kwota Pożyczki dostępna w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki, która nie została wykorzystana w ramach Kwoty Pożyczki Wypłaconej. Pożyczkodawca może skorzystać z Kwoty Pożyczki do Wypłaty jednorazowo lub kilka razy w Okresie Pożyczki, jednakże suma Kwoty Pożyczki Wypłaconej i wykorzystanej Kwoty Pożyczki do Wypłaty nie może przekroczyć Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki. Kwota Pożyczki do Wypłaty została podana w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.11 Kwota Pożyczki Wypłacona – kwota przelewana przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki. W przypadku wykorzystania przez Pożyczkobiorcę dodatkowej Kwoty Pożyczki do Wypłaty w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki, Kwota Pożyczki Wypłaconej zostaje odpowiednio powiększona. Kwota Pożyczki Wypłacona została podana w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.12 Odsetki kapitałowe – odsetki za okres pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek kapitałowych została podana w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.13 Odsetki za opóźnienie – odsetki za nieterminową płatność naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek za opóźnienie została podana w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.14 Okres Pożyczki - okres, w którym Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy do wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki. Okres Pożyczki został wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.15 Opłata za Przedłużenie Okresu Pożyczki – opłata przekazywana przez Pożyczkobiorcę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w celu przedłużenia Okresu Pożyczki o 7, 14 lub 30 dni, na który składa się Prowizja za Przedłużenie Okresu Pożyczki oraz odsetki umowne za Przedłużenie Okresu Pożyczki w wysokości podanej w Tabeli 5 do Umowy Pożyczki;

1.16 Opłata Rejestracyjna – jednorazowa opłata w wysokości 0,01 zł (1 grosz) ponoszona przez Pożyczkobiorcę za rejestrację na Stronie internetowej. Opłata ta pobierana jest celem weryfikacji numeru Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy i podlega zwrotowi;

1.17 Pośrednik - Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, świadcząca usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie oferowania, przygotowania lub udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie określonym w niniejszej Umowie Pożyczki;

1.18 Pożyczka - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki;

1.19 Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy i która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.20 Pożyczkodawca - Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655385, NIP: 7010645707, REGON: 366164896, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN;

1.21 Profil Klienta – indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia pierwszego Wniosku o Pożyczkę;

1.22 Prowizja - koszt związany z przygotowaniem, udzieleniem i uruchomieniem Pożyczki, stanowiący wynagrodzenie Pożyczkodawcy, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w wysokości podanej w Umowie Pożyczki;

1.23 Prowizja za Przedłużenie Pożyczki - wynagrodzenie z tytułu przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości i na warunkach określonych w Załączniku nr 5;

1.24 Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkodawca wykona przelew środków pieniężnych na podstawie zawartej Umowy Pożyczki;

1.25 Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy Pośrednika podany na Stronie internetowej, na który Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonywać należnych spłat z tytułu zawartej Umowy Pożyczki;

1.26 Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Umowę Pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania Pożyczkobiorcy Kwoty Pożyczki Wypłaconej oraz Kwoty lub Kwot Pożyczki do Wypłaty, których łączna wartość odpowiada kwocie Pożyczki w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki;

1.27 RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

1.28 Stopa referencyjna – stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego;

1.29 Strona internetowa – strona internetowa www.kuki.pl;

1.30 Termin Spłaty Pożyczki – ostatni dzień Okresu Pożyczki, w którym zgodnie z warunkami Umowy zostanie dokonana wpłata przez Pożyczkobiorcę Całkowitej Kwoty do Zapłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. Termin Spłaty Pożyczki został podany w Załączniku nr 1-3 do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.31 Ustawa o kredycie konsumenckim - oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

1.32 Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych;

1.33 Ustawa o prawach konsumenckich - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta;

1.34 Zbiory Bazy Danych – zbiory danych prowadzone dla celów Oceny Danych Kredytowej przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 z późn. zm.) i inne zbiory danych Pożyczkodawcy;

1.35 Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

1.36 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy Pożyczki jest określenie zasad udzielenia Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika pożyczki gotówkowej w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki.

2.2 Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca otrzyma Pożyczkę w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki, którą zobowiązuję się zwrócić Pożyczkodawcy w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Pożyczki. Umowa określa szczegółowe warunki udzielania i dokonywania wypłat Kwoty Pożyczki Wypłaconej oraz Kwoty lub Kwot Pożyczki do Wypłaty w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki.

2.3 Umowa Pożyczki zawiera Warunki Pożyczki przyznanej Pożyczkobiorcy, zarówno w odniesieniu do Kwoty Pożyczki Wypłaconej jak i Kwoty lub Kwot Pożyczki do Wypłaty.

2.4 Umowa Pożyczki jest umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość o której mowa w art. 5 pkt 13 Ustawy o kredycie konsumenckim i oznacza umowę o kredyt konsumencki zawieraną z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

2.5 Usługa świadczona przez Pożyczkodawcę stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), której wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2.6 Dniem zawarcia Umowy Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

2.7 Umowę Pożyczki Strony zawierają na czas określony do dnia całkowitej spłaty Kwoty Pożyczki Wypłaconej wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy Pożyczki;

2.8 Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki udzielona jest na czas określony do dnia Terminu spłaty Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki i Całkowitego Kosztu Całkowitego Limitu Pożyczki.

2.9 Pożyczkobiorca, któremu udzielona została pożyczka i nie dokonał jeszcze jej spłaty nie może być udzielona kolejna pożyczka.

2.10 W okresie trwania Pożyczki Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pobrania Kwot lub Kwoty Pożyczki do Wypłaty w ramach Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki przyznanego Pożyczkobiorcy.

2.11 Po zawarciu danej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca bezpośrednio lub z pomocą Pośrednika przekaże Pożyczkę na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy, po pozytywnym zweryfikowaniu Wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, zgodnie z treścią niniejszej Umowy.

2.12 W przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do odmówienia wypłaty Kwot lub Kwoty Pożyczki do Wypłaty, w do momentu usunięcia naruszeń przez Pożyczkobiorcę.

2.13 Zgoda na wypłatę Kwot lub Kwoty Pożyczki do Wypłaty zależy od oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Pożyczkodawcę.

2.14 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

2.15 Pożyczkobiorca otrzymuje Pożyczkę na dowolnie wybrany przez siebie cel konsumpcyjny, który nie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 

§ 3. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

3.1 Pożyczka może być udzielona Pożyczkobiorcy, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy o kredycie konsumenckim, tj. zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Pożyczkobiorcy;

c) w dniu wystąpienia z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki ukończył 20 i nie ukończył 75 lat;

d) posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

e) dokonał skutecznej rejestracji i posiada aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej;

f) złożył prawidłowo wypełniony Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Profilu Klienta;

g) uzyskał pozytywną Ocenę Zdolności Kredytowej Pożyczkobiorcy na podstawie informacji otrzymanych przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika od Pożyczkobiorcy lub informacji zawartych w Bazach Danych Biur Informacji Gospodarczej, Bazie Danych Biura Informacji Kredytowej S.A. lub w Zbiorze Danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika;

h) w chwili wystąpienia z Wnioskiem o Udzielenie Pożyczki nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

i) posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;

j) spełnia pozostałe warunki określone w Umowie Pożyczki.

 

§ 4. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

4.1 Warunkiem zawarcia Umowy Pożyczki jest uprzednie utworzenie przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej i posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Profilu Klienta. Profil Klienta zakładany jest jednorazowo na Stronie Internetowej podczas Wnioskowania o pierwszą Pożyczkę.

4.2 Dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.

4.3 Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy podanych w formularzu rejestracyjnym na Stronie Internetowej w celach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, a w przypadku braku zawarcia Umowy Pożyczki, jej wygaśnięcia lub rozwiązania w celach archiwalnych i statystycznych a także dla celów związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione jest Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki.

4.4 Pożyczkobiorca posiada prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych oraz ich zmiany bezpośrednio w Profilu Klienta na Stronie Internetowej lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta (info@kuki.pl).

4.5 W przypadku zmiany danych udzielonych Pożyczkodawcy i Pośrednikowi przez Pożyczkobiorcę w Profilu Klienta, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać informację o swoich aktualnych danych do Działu Obsługi Klienta (info@kuki.pl).

4.6 Pożyczkobiorca w procesie rejestracji na Stronie Internetowej oraz podczas składania Wniosku o pożyczkę upoważnia Pożyczkodawcę za pomocą Pośrednika do pozyskania informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej.

4.7 Pożyczkobiorca ma prawo złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych.

4.8 Pożyczkobiorca po podaniu danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji otrzymuje wiadomość SMS na podany przez niego numer telefonu komórkowego z kodem weryfikacyjnym. Wymagane jest poprawne wprowadzenie kodu weryfikacyjnego z wiadomości SMS na Profil Klienta na Stronie Internetowej.

4.9 W celu zakończenia procesu rejestracji Pożyczkobiorca dokonuje jednorazowego przelewu Opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

4.10 Pożyczkobiorca jako tytuł Opłaty rejestracyjnej podaje swój numer PESEL. Jeżeli tytuł przelewu Opłaty rejestracyjnej jest niepoprawny lub dane właściciela rachunku bankowego, z którego opłata została dokonana są niezgodne z danymi podanymi w procesie rejestracji, to Pożyczkodawca lub Pośrednik mają prawo wstrzymać proces rejestracyjny.

4.11 Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy Opłaty rejestracyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkodawca lub Pośrednik informuje Pożyczkobiorcę o wyniku dokonanej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Profilu Klienta.

 

§ 5. ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI

5.1 Pożyczkobiorca składa Wniosek o pożyczkę za pośrednictwem Profilu Klienta na Stronie Internetowej wskazując oczekiwaną Kwotę Pożyczki oraz Okres Pożyczki. Pożyczkodawca wnioskujący o drugą i każdą kolejną pożyczkę może złożyć wniosek o pożyczkę telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

5.2 Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o udzielnie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek, jak również stan zadłużenia Pożyczkobiorcy względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników, na co Pożyczkodawca zawierając niniejszą Umowę wyraża zgodę.

5.3 Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

5.4 Pożyczkodawca może odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Pośrednik informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Pożyczkodawca lub Pośrednik przekazuje informację o podjętej decyzji dotyczącej udzielenia pożyczki Pożyczkobiorcy telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS lub e-mail lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na Profilu Klienta.

5.5 W przypadku podjęcia przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki Pożyczkodawca za pomocą Pośrednika niezwłocznie przesyła na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres e-mail następujące dokumenty:

a) Umowę Pożyczki wraz z załącznikami, w tym w szczególności wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki;

b) Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki.

5.6 Po zawarciu Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany odesłać w dwóch egzemplarzach wydrukowane i podpisane dokumenty, o których mowa w punkcie 5.5 na adres Pośrednika.

5.7 Pożyczkodawca przekazuje przelewem bankowym Całkowitą Kwotę Pożyczki Wypłaconej na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki.

 

§ 6. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POŻYCZKI

6.1 W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty w Terminie Spłaty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy Całkowitej Kwoty do Zapłaty, na którą składają się:

a) Kwota pożyczki;

b) Odsetki kapitałowe;

c) Prowizja

d) Prowizja za Przedłużenie Pożyczki, w przypadku przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

6.2 Odsetki kapitałowe za okres pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek kapitałowych została podana w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy Pożyczki.

6.3 Pożyczkodawca nalicza Odsetki kapitałowe od kwoty Pożyczki, począwszy od dnia zawarcia przez Strony umowy Pożyczki, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zgodnie z umową przypada Termin Spłaty Pożyczki. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek kapitałowych jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

6.4 Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z Pierwszej Promocyjnej Pożyczki objętej Promocyjnymi Warunkami Spłaty. W przypadku Pierwszej Promocyjnej Pożyczki Pożyczkodawca zwalnia Pożyczkobiorcę z obowiązku zapłaty Prowizji i Odsetek kapitałowych, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany jedynie do zapłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki Wypłaconej powiększonej o wypłaconą Kwotę lub Kwoty do Wypłaty w Terminie Spłaty Pożyczki.

6.5 Warunkiem skorzystania z Promocyjnych Warunków Spłaty Pierwszej Promocyjnej Pożyczki jest pełne uregulowanie Całkowitej Kwoty Pożyczki Wypłaconej powiększonej o wypłaconą Kwotę lub Kwoty do Wypłaty w Terminie Spłaty Pożyczki określonym w Umowie Pożyczki, a brak dotrzymania tego warunku powoduje anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty. Anulowanie promocyjnych warunków pożyczki nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki. W przypadku braku uregulowania pełnej Całkowitej Kwoty Pożyczki Wypłaconej powiększonej o wypłaconą Kwotę lub Kwoty do Wypłaty w terminie spłaty pożyczki Pożyczkodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu Całkowitej Kwoty do Zapłaty na warunkach określonych w punkcie 6.1 Umowy Pożyczki.

6.6 Pożyczkobiorca może zachować Promocyjne Warunki Spłaty Pierwszej Promocyjnej Pożyczki dokonując Opłaty za Przedłużenie Okresu Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki.

6.7 W tytule przelewu Całkowitej Kwoty do Zapłaty Pożyczkobiorca powinien podać: "Spłata pożyczki nr ___" podając numer Umowy Pożyczki.

6.8 Termin Spłaty Pożyczki oraz wysokość Całkowitej Kwoty do Zapłaty określa szczegółowo Umowa Pożyczki.

6.9 Jeżeli Termin Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, wierzytelność jest wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym.

6.10 Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję oraz Odsetki lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.

6.11 Kwoty wpłacane przez Pożyczkobiorcę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy będą zaliczana kolejno na poczet:

a) Prowizji za Przedłużenie Pożyczki, w przypadku, jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużył Termin spłaty Pożyczki;

b) Kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, jeżeli wystąpiły;

c) Prowizji;

d) Odsetek za opóźnienie, jeżeli wystąpiły;

e) Odsetek kapitałowych;

f) Kwoty Pożyczki.

 

§ 7. WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

7.1 Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowej lub całkowitej spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty przed Terminem Spłaty Pożyczki.

7.2 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w umowie, Całkowity Koszt Pożyczki Wypłaconej powiększonej o wypłaconą Kwotę lub Kwoty do Wypłaty ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

7.3 W przypadku spłaty części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, ust. 7.2 stosuje się odpowiednio.

7.4 W terminie nie dłuższym niż 14 dni od spłaty Pożyczki w całości przed Terminem Spłaty Pożyczkodawca dokonuje rozliczenia z Pożyczkobiorcą.

 

§ 8. PRZEDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZKI

8.1 Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia okresu spłaty Pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

8.2 Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uiszczeniu na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty za Przedłużenie Pożyczki podanej w Umowie Pożyczki.

8.3 Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki może nastąpić dwukrotnie w przypadku Pierwszej Promocyjnej Pożyczki udzielonej danemu Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Załączniku nr 5. W przypadku anulowania promocyjnych warunków pierwszej pożyczki w związku z brakiem uregulowania Całkowitej Kwoty do Zapłaty Termin Spłaty Pożyczki może być przedłużony jednokrotnie na warunkach takich samych jak przysługujące w przypadku kolejnych Pożyczek udzielonych temu samemu Pożyczkobiorcy. W przypadku, gdy Pierwsza Promocyjna Pożyczka została przedłużona w Terminie Spłaty Pożyczki, to w przypadku drugiego przedłużenia pożyczki Opłata za Przedłużenie Okresu Pożyczki jest w kwocie odpowiadającej warunkom dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki.

8.4 W przypadku kolejnych Pożyczek udzielonych temu samemu Pożyczkobiorcy Przedłużenie okresu spłaty może nastąpić jednokrotnie.

8.5 Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki następuje po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy przelewu kwoty Opłaty za Przedłużenie. Pożyczkobiorca w tytule przelewu bankowego powinien podać numer Pożyczki i informację o Przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki zgodnie z komunikatem w wiadomości e-mail wysłanej do Pożyczkobiorcy.

8.6 Przedłużenie okresu spłaty pożyczki następuje z dniem obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy Opłatą za przedłużenie pożyczki. W przypadku obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy Opłatą za przedłużenie pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki, przedłużenie okresu spłaty następuje od dnia następującego po Terminie Spłaty Pożyczki.

 

§ 9. OPÓŹNIENIE W SPŁACIE POŻYCZKI

9.1 W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie prowadzącej do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. W przypadku zmiany odsetek maksymalnych za opóźnienie polegającej na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia zaktualizowanej wysokości odsetek za opóźnienie, zawiadamiając o tym Pożyczkobiorcę, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

9.2 Pożyczkodawca może podejmować samodzielnie lub z pomocą Pośrednika w stosunku do Pożyczkobiorcy następujące czynności zmierzające do skutecznego wykonania Umowy Pożyczki w sytuacji braku płatności lub opóźnienia w spłacie Pożyczki lub Prowizji, w szczególności polegające na:

a) kontakcie telefonicznym z Pożyczkobiorcą;

b) wysyłaniu monitów listownych, w formie wiadomości SMS i w formie wiadomości e-mail;

c) przekazaniu wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot;

d) dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

9.3 W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia przez Pożyczkodawcę zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji na zasadach określonych we właściwych przepisach: Ustawą z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodek postępowania cywilnego, Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

9.4 W przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

9.5 Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody wyrażonej we Wniosku o Pożyczkę.

 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1 Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

10.2 Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia złoży oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wystarczające wysłanie pocztą zwykłą lub mailem oświadczenia przed jego upływem.

10.3 Pożyczkobiorca wykonuje prawo odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Pożyczki.

10.4 Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

10.5 Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, o których mowa w punkcie 1.12, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona zwrotu środków pieniężnych w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, to od dnia następującego po upływie 30 dniowego terminu spłaty, naliczane są odsetki za opóźnienie, o których mowa w punkcie 1.13. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

10.6 W przypadku odstąpienia od umowy, Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

 

§ 11. WYPOWIEDZENIE UMOWY

11.1 Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę Pożyczki z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie Pożyczki.

11.2 Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę Pożyczki z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.

11.3 Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w przypadku:

a) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie Pożyczki;

b) negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę nie wpływa na obowiązki dotyczące spłaty Pożyczki określone w Umowie Pożyczki.

 

 

§ 12. REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1 Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy Pożyczki.

12.2 Reklamację można składać w formie:

a) pisemnej – osobiście w siedzibie lub przesyłką pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Pożyczki;

b) ustnej – telefonicznie pod numerem wskazanym na Stronie Internetowej lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Pożyczkodawcy;

c) elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres info@kuki.pl.

12.3 Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji;

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia;

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

12.4 Pożyczkodawca rozpatruje i udziela odpowiedzi w postaci papierowej przesyłką pocztową (na adres Pożyczkobiorcy/adres wskazany w treści reklamacji), a w przypadku, gdy Pożyczkobiorca wnioskuje o odpowiedź w formie elektronicznej (trwały nośnik – plik PDF) na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę.

12.5 Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

12.6 W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

 

§13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

13.1 Zgodnie z art. 4 pkt 7 w związku z art. 26 RODO Współadministratorami Danych Osobowych Pożyczkobiorcy są:

1. Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, e-mail: info@kuki.pl – pośrednik
w zakresie pośrednictwa i obsługi udzielanych pożyczek;

2. Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, e-mail: info@ducatos.pl – pożyczkodawca.

13.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@kuki.pl

13.3 Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane w celu:

1. podjęcia na żądanie Pożyczkobiorcy działań zmierzających do zawarcia Umowy Pożyczki, w tym przeprowadzenia badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2. wykonania zawartej Umowy Pożyczki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3. wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Współadministratorach Danych Osobowych w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Współadministratorów Danych Osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO);

5. dochodzenia roszczeń i należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

6. wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Pożyczkobiorcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

13.4 Odbiorcami danych osobowych Pożyczkobiorcy w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 13.3 mogą być:

1. osoby upoważnione przez Współadministratorów Danych Osobowych – pracownicy oraz współpracownicy;

2. podmioty, którym Współadministratorzy Danych Osobowych powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

3. podmioty, którym Współadministratorzy Danych Osobowych zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;

4. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

13.5 Dane osobowe Pożyczkobiorcy nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13.6 Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane przez Współadministratorów Danych Osobowych w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 13.3:

1. w związku z realizacją zawartej Umowy Pożyczki, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po wygaśnięciu Umowy Pożyczki, do czasu wycofania zgody;

2. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Współadministratorach Danych Osobowych w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków;

3. w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę takiego przetwarzania;

4. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Współadministratorów Danych Osobowych, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

13.7 Pożyczkobiorcy przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, o ile Współadministratorom Danych Osobowych nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

13.8 Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

13.9 Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

13.10 Podanie przez Pożyczkobiorcę danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki.

13.11 W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia Umowy Pożyczki lub po jej zawarciu przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy może odbywać się w sposób zautomatyzowany, a w konsekwencji wydawane decyzje mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem. Takie sytuacje mogą mieć zastosowanie gdy:

1. Administrator dokonuje oceny zdolności kredytowej w celu zawarcia Umowy Pożyczki, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych Pożyczkobiorcy zadeklarowanych we wniosku pożyczkowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z BIK, BIG, CRIF, getScore, na podstawie przelewu weryfikacyjnego lub automatycznego przelewu weryfikacyjnego) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł, które stanowią opisany i zatwierdzony przez Administratora proces badania zdolności kredytowej. Konsekwencją przeprowadzonej oceny mogą być: zautomatyzowana zgoda na zawarcie Umowy Pożyczki, zautomatyzowana odmowa zawarcia Umowy Pożyczki lub wskazanie na konieczność podjęcia przez Administratora decyzji indywidualnej;

2. Administrator dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceny takiej dokonuje na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawianych przy wnioskowaniu o udzielenie pożyczki (kryteria oceny: ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne zakwalifikowanie Pożyczkobiorcy do grupy ryzyka, a w konsekwencji do odmowy zawarcia Umowy Pożyczki;

3. Administrator zapobiega przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim, i ich Klientów - czyli tzw. „fraudom”, w tym w celu budowania modeli umożliwiających identyfikację działań przestępczych.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Załączniki do Umowy Pożyczki stanowią jej integralną część.

14.2 Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki oraz harmonogram spłaty Pożyczki.

14.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy Pożyczki, a także jej część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

14.4 Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę, powiększoną o Odsetki kapitałowe, Odsetki za opóźnienie o ile zostały naliczone, Prowizję, oraz inne płatności, które wynikają z Umowy Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy.

14.5 Strony potwierdzają, że dane przesyłane przez daną Stronę wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania się mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. Jeżeli Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy Pożyczki, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.

14.6 O zmianie postanowień Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz ze zaktualizowanymi wzorami dokumentów. Pożyczkodawca jednocześnie wskaże postanowienia, które uległy zmianie, ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmian.

14.7 Zmiana Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

14.8 Pożyczkodawca ma prawo do cesji praw do wierzytelności na osoby trzecie.

14.9 Pożyczkodawca i Pośrednik mają prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą przy użyciu następujących środków komunikacji:

a) rozmowa telefoniczna;

b) wiadomość tekstowa (SMS);

c) wiadomość e-mail;

d) list zwykły;

e) list polecony.

14.10 Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich informacji podanych przez Pożyczkobiorcę w celu skutecznego przekazania informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy Pożyczki.

14.11 Umowa pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

14.12 Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

14.13 Strony mogą podać spór wynikający z wykonywania Umowy Pożyczki rozstrzygnięciu Sądu Polubownemu przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda stron (zapis na Sąd Polubowny lub umowa o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym). Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny

14.14 Pożyczkobiorca może skorzystać również z utworzonej przez Komisję Europejską, Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR"). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą której możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Platforma ODR, dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

14.15 Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego dostępnej pod adresem https://rf.gov.pl.

14.16 Umowa Pożyczki i wszelkie inne informacje związane z Pożyczkodawcą i usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę dostępne są w języku polskim na Stronie internetowej.

14.17 Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

14.18 Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy na drodze sądowej.

14.19 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

14.20 Do kwestii nieuregulowanych niniejszą Umową Pożyczki zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne.

14.21 Załączniki stanowiące integralną część Umowy Pożyczki:

a) Warunki Pożyczki nr […] - Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki;

b) Warunki Pożyczki nr […] – Kwota Pożyczki Wypłacona;

c) Warunki Pożyczki nr […] – Kwota Pożyczki do Wypłaty (przykład dla wypłaty w dniu […]);

d) Tabela Opłat i Prowizji;

e) Wartość Opłat za Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w % liczona od kwoty kapitału udzielonej Pożyczki pozostałego na dzień uiszczenia Opłaty;

f) Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Pożyczki.

Załącznik nr 1

Warunki Pożyczki nr […]

Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki

 

Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki

Odsetki

Prowizja

Całkowity Koszt Pożyczki Całkowitego Limitu

Całkowita Kwota do Zapłaty

RRSO

Data udzielenia Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki

Okres Pożyczki Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki

Termin Spłaty Pożyczki

                 

 

Załącznik nr 2

Warunki Pożyczki nr […]

Kwota Pożyczki Wypłacona

 

Kwota Pożyczki Wypłacona

Odsetki

Prowizja

Całkowity Koszt Pożyczki – Kwota Wypłacona

Całkowita Kwota do Zapłaty

RRSO

Data udzielenia Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki

Okres Pożyczki Kwoty Pożyczki Wypłaconej

Termin Spłaty Pożyczki

                 

 

Załącznik nr 3

Warunki Pożyczki nr […]

Kwota Pożyczki do Wypłaty (przykład dla wypłaty w dniu […])

 

Kwota Pożyczki do Wypłaty

Odsetki

Prowizja

Całkowity Koszt Pożyczki Kwoty do Wypłaty

Całkowita Kwota do Zapłaty

RRSO

Data udzielenia Kwoty Pożyczki do Wypłaty

Okres Pożyczki Kwota Pożyczki do Wypłaty

Termin Spłaty Pożyczki

                 

 

Załącznik nr 4

Tabela Opłat i Prowizji

 

Lp.

Nazwa Opłaty

Wysokość Opłaty

 

1

Opłata rejestracyjna

0,01 zł (1 grosz) – przelew na konto

 
 

2

Odsetki kapitałowe

10%

 

(wartość na dzień 15/05/2017r.)

 

Odsetki kapitałowe za okres pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych).

 

3

Odsetki za opóźnienie

14%

 

(wartość na dzień 15/05/2017r.)

 

Odsetki za nieterminową płatność naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

 

4

Prowizja

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Wysokość prowizji jest podana w Załączniku 1-3

 
 

5

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

 

 

Załącznik nr 5

Wartość Opłat za Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w % liczona od kwoty kapitału udzielonej Pożyczki pozostałego na dzień uiszczenia Opłaty

 

Warunki Umowy Pożyczki

Okresy przedłużenia terminu spłaty pożyczki

Odsetki za przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Prowizja za przedłużenie terminu spłaty

Całkowity koszt Opłaty za przedłużenie terminu spłaty

Pierwsza Promocyjna Pożyczka

Opłata za przedłużenie 7 dni

0,19%

13,01%

13,20%

Opłata za przedłużenie 14 dni

0,38%

13,62%

14,00%

Opłata za przedłużenie 30 dni

0,82%

14,88%

15,70%

Standardowe Warunki Pożyczki

Opłata za przedłużenie 7 dni

0,19%

9,51%

9,70%

Opłata za przedłużenie 14 dni

0,38%

10,12%

10,50%

Opłata za przedłużenie 30 dni

0,82%

11,38%

12,20%

 

Załącznik nr 6

Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Pożyczki

 

Ducatos Sp. z o.o.

ul. Postępu 18B

02-676 Warszawa

info@kuki.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko:
Numer i seria dowodu osobistego:
Numer ewidencyjny PESEL:
zamieszkały(a) w:

Miasto/miejscowość:
Ulica, nr domu/mieszkania:
Kod pocztowy:

niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. 2016, poz. 1528) zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuję od Umowy Pożyczki z dnia __________________, nr ___________________.

 

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z art. 54 ust. 2 powołanej wyżej ustawy jestem niezwłocznie zobowiązany(a) do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wraz z Odsetkami kapitałowymi, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia niniejszego oświadczenia.

 

_________________________

Data, imię i nazwisko, czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

 

Niniejszy Formularz odstąpienia prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub listem na adres pocztowy: Ducatos Sp. z o.o., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa