Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem strony www.kuki.pl;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;

e) kwestie związane z obowiązkami Usługodawcy jako pośrednika kredytowego;

f)  tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) został ustalony w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, wraz z późn. zm.).  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

1.3 Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.kuki.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca i trwałe pobrania na urządzenie Usługobiorcy w formacie pliku .pdf.

1.4 Obowiązkiem użytkownika jest zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

1.5 Obowiązkiem każdego Użytkownika jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak przestrzegania Regulaminu przez Użytkownika.

1.6  Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

 

2. DEFINICJE

2.1 Dział Obsługi Klienta – osoby zatrudnione w dziale zajmującym się obsługą Klienta, które posiadają uprawnienie do kontaktu i obsługi Użytkownika w imieniu Spółki;

2.2 Dyspozycja – zlecenie złożone przez Użytkownika po zalogowaniu się do Profilu Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej;

2.3 Hasło – ciąg znaków alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika;

2.4 Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia Umowy;

2.5 Login – adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji;

2.6 Pośrednik - Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN

2.7 Pożyczkodawca – współpracujący z Pośrednikiem przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu konsumenckiego.

2.8 Profil Klienta – indywidualne konto internetowe Użytkownika założone na Stronie Internetowej podczas rejestracji;

2.9 Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

2.10 Rejestracja – proces rejestracji danych Użytkownika na Stronie Internetowej, który zostaje zakończony aktywowaniem Profilu Klienta i umożliwia zawarcie umowy pożyczki;

2.11 Strona Internetowa – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.kuki.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

2.12 Umowa Pożyczki– umowa o kredyt konsumencki zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika.

2.13 Usługodawca – Pożyczkodawca lub Pośrednik;

2.14 Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku poz. 1422 ze zm.);

2.15 Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, Klienta, korzystającego z zasobów Strony Internetowej na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

 

3. ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1 Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

a) utworzenie Profilu Klienta;

b) wprowadzanie danych osobowych do Profilu Klienta;

c) aktualizacja danych osobowych;

d) składanie wniosków pożyczkowych;

e) informacja na temat aktywnej pożyczki;

f) wysyłanie wiadomości do spółki.

 

4.  WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej i Profilu Klienta wymagane są od Użytkownika:

a) komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;

b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

c) korzystanie z przeglądarki internetowa obsługującej pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

4.2 Użytkownik zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Strony Internetowej i Profilu Klienta w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;

b) podania prawdziwych danych osobowych;

c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

4.3 Użytkownik korzystający z Profilu Klienta i Strony Internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

4.4 Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.

4.5 Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze strony Internetowej lub Profilu Klienta wynikające z wyłączenia przez Użytkownika obsługi Cookies.

 

5. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA WDROŻONE PRZEZ SPÓŁKĘ

5.1 Korzystanie z Profilu Klienta wymaga uzyskania pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.

5.2 Hasło ustanowione przez Użytkownika musi spełniać następujące kryteria: jest ciągiem przynajmniej ośmiu znaków alfa-numerycznych, w których skład wchodzą przynajmniej jedna duża litera, jedna mała litera, jedna cyfra. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych.

5.3 Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

5.4 Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.

5.5 Narzędzia identyfikacyjne (Login i Hasło) powinny być przechowywane przez Użytkownika w bezpiecznym miejscu.  Zakazane jest udostępnianie narzędzi identyfikacyjnych udostępnianie ich osobom trzecim.

5.6 Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

5.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

 

6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

6.1 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem każdorazowo z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową.

6.2 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Użytkownika i Usługodawcy.

 

7.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) i Ustawą.

7.2 Administratorem danych osobowych jest Pośrednik. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Stronę Internetową. Dane podawane są dobrowolnie. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Użytkownika niepowołanej osobie narzędzi identyfikacyjnych.

7.4 Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane przez Użytkownika.

7.5 Korzystanie z Usług, może odbywać się anonimowo i nie jest wymagane podanie przez Użytkownika danych osobowych, za wyjątkiem korzystania z Usług dostępnych w Profilu Klienta. Dla korzystania z Usług dostępnych w Profilu Klienta wymagane jest podanie danych osobowych oraz użycie narzędzi identyfikacyjnych.

7.6 W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 

8. REKLAMACJE

8.1 Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.

8.2 Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Spółki,

b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Usługodawcy;

c) ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta,

d) ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Usługodawcy,

e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: info@kuki.pl.

8.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) Oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie:

- Imienia i nazwiska Użytkownika;

- Adresu e-mail Użytkownika lub Adresu zamieszkania Użytkownika

- Numeru PESEL Użytkownika lub numeru pożyczki;

b) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) Żądanie Klienta / Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia Reklamacji;

d) Określenie sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

e) Podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

8.4 Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta/ Użytkownika nie podlegają rozpatrzeniu.

8.5 Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta/Użytkownika, to Usługodawcy przysługuje prawo skontaktowanie się z Klientem/Użytkownikiem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżeń i żądań.

8.6 Pośrednik dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

8.7 W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pośrednik w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym:

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8.8 O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Pośrednik udziela Usługobiorcy odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);

b) elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Użytkownika).

8.9 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Usługodawcy.

 

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

9.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

9.3 Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną Internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

9.4 Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

9.5 W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej.

9.6 Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Spółkę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.

9.7 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne z ich zaakceptowaniem.