Pierwsza Promocyjna Pożyczka


Regulamin Promocji
„Pierwsza Promocyjna Pożyczka”

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany został przez Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, (dalej jako „Organizator”).
 2. Regulamin określa zasady udzielenia osobom fizycznym Pożyczek Promocyjnych, udzielanych przez instytucje pożyczkowe, na których rzecz Organizator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, za pośrednictwem serwisu internetowego www.kuki.pl (dalej jako „Serwis”), które Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.

 

§ 2 – Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.

 1. Promocja trwa od 12.06.2019 r. do odwołania. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.
 2. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Klienci ubiegający się o pierwszą Pożyczkę w Serwisie, którzy samodzielnie zarejestrowali się w Serwisie oraz złożyli wniosek poczynając od dnia 12.06.2019 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę na zasadach promocyjnych. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki Promocyjnej wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
 4. Promocja polega na przyznaniu Pożyczkobiorcy rabatu w wysokości 100% Prowizji i Odsetek kapitałowych na pierwszą pożyczkę, o którą aplikował uprawniony Pożyczkobiorca w okresie trwania niniejszej Promocji, z zastrzeżeniem spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić uzyskaną Pożyczkę Promocyjną najpóźniej w Terminie Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.
 6. Pożyczka Promocyjna, o którą aplikuje Pożyczkobiorca nie może przekroczyć kwoty 5000 zł a maksymalny okres kredytowania wynosi 30 dni.
 7. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki Promocyjnej przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie z standardową ofertą Pożyczkodawcy.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Pożyczkodawcę, chyba że indywidualne warunki danej promocji stanowią inaczej.

 

§ 3 – Naruszenie warunków Promocji

 1. Warunkiem skorzystania z Pożyczki Promocyjnej jest pełne uregulowanie Całkowitej Kwoty Pożyczki Wypłaconej powiększonej o wypłaconą Kwotę lub Kwoty do Wypłaty w Terminie Spłaty Pożyczki określonym w Umowie Pożyczki, a brak dotrzymania tego warunku powoduje anulowanie promocyjnych warunków spłaty Pożyczki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku braku uregulowania pełnej Całkowitej Kwoty Pożyczki Wypłaconej powiększonej o wypłaconą Kwotę lub Kwoty do Wypłaty w terminie spłaty pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać zwrotu Całkowitej Kwoty do Zapłaty wraz z Prowizją i Odsetkami Kapitałowymi. Powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki.
 3. Uprawnienia Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności warunku określonego w pkt 1 powyżej.
 4. Anulowanie warunków niniejszej Promocji nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.
 5. Pożyczkobiorca może zachować promocyjne warunki spłaty Pożyczki Promocyjnej dokonując Opłaty za Przedłużenie Okresu Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki.

 

§ 4 - Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Organizatora (ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora (info@kuki.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Organizatora (numer telefonu +48 22 349 94 10).
 2. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Organizator poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

§ 5 – Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.