Regulamin konkurs


REGULAMIN KONKURSU

„Hulajnogą w świat”

 

§ 1

Organizator

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Hulajnogą w świat” (dalej: Konkurs) i jest udostępniany na stronie internetowej www.kuki.pl/pages/konkurs
 2. Organizatorem Konkursu jest Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN,(dalej: Organizator).
 3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).

§ 2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 17 kwietnia 2019 do dnia 16 maja 2019 włącznie.
 2. Konkurs odbędzie się w 2 edycjach. Pierwsza edycja trwa od 17 kwietnia 2019 do 1  maja 2019 do godz. 23:59. Druga edycja trwa od 2 maja 2019 do 16 maja 2019 do godz. 23:59.
 3. Uczestnik składający zgłoszenie udziału w Konkursie bierze udział w edycji Konkursu, która przypada w dacie aplikowania o pożyczkę.
 4. Uczestnik może wysyłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu, tj. może wziąć udział wyłącznie w 1 (jednej) edycji Konkursu.

 

§ 3

Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełnia inne wymagania określone w niniejszym Regulaminie (dalej: Uczestnik).
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać tylko osoba, która w okresie obowiązywania Konkursu aplikowała o pożyczkę za pośrednictwem strony internetowej kuki.pl.
 3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, współpracownicy Organizatora, członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Zasady Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie „Gdzie najchętniej wybrałbyś się hulajnogą elektryczną?”  (dalej: Pytanie Konkursowe).
 2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:

  a)    poprawne wypełnienie i złożenie w okresie trwania Konkursu przez Uczestnika wniosku na stronie Kuki.pl o udzielenie przez jedną z instytucji pożyczkowych współpracujących z Organizatorem (dalej: "Pożyczkodawca") pożyczki w kwocie od 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) do 12.000,00 zł (dwunastu tysięcy złotych) na okres do 30 dni, dostępnego na stronie Organizatora www.kuki.pl;
  b)    uzyskanie w okresie trwania Konkursu pozytywnej decyzji w przedmiocie udzielenia Uczestnikowi przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie od 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) do 12.000,00 zł (dwunastu tysięcy złotych)  na okres do 30 dni i uzyskanie wypłaty kwoty pożyczki na wskazane konto bankowe;
  c)     poprawne wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wypłaty pożyczki poprzez formularz znajdujący się na stronie www.kuki.pl/pages/konkurs poprzez kliknięcie w „Wyślij zgłoszenie”, uprzednio wypełniając pola:

          a.     Numer pożyczki
          b.     Numer telefonu - Uczestnik jest zobowiązany wpisać numer telefonu, który podał podczas aplikowania o pożyczkę lub taki, który został zarejestrowany w jego profilu Klienta.
          c.     Odpowiedź na pytanie konkursowe „Gdzie najchętniej wybrałbyś się hulajnogą elektryczną?“ zawierającą nie więcej niż 300 znaków (łącznie ze spacjami)”
          d.     Potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych.

 3. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 4. Zgłoszenia udziału w Konkursie zawierające odpowiedzi nie związane z pytaniem Konkursowym, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które naruszają lub mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich, nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu odstąpi od umowy pożyczki zawartej z Organizatorem, w związku z którą zgłosił swój udział w Konkursie, w terminie zakreślonym przez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, wówczas traci status Uczestnika Konkursu oraz traci prawo do otrzymania nagród przewidzianych w Konkursie.

§ 5

Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej Jury) . Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Jury dokona wyboru pięciu zwycięzców Konkursu, w ramach każdej edycji Konkursu, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu (dalej: Zwycięzca Konkursu).
 3. Podstawowymi kryteriami wyboru przez Jury Zwycięzcy Konkursu jest oryginalność i pomysłowość odpowiedzi na pytanie, będącej zadaniem konkursowym określonym w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.


§ 6

Nagrody i ogłoszenie wyników

 1. Pula nagród w konkursie wynosi 10 szt.  elektrycznych hulajnogi marki Xiaomi MiJia M365 Electric Scooter Black.
 2. Zwycięzcy każdej z edycji Konkursu, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki określone w  § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, otrzymają nagrodę w postaci jednej elektrycznej hulajnogi marki Xiaomi MiJia M365 Electric Scooter Black w o wartości  1799 (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł (dalej Nagroda Główna), a także nagrodę dodatkową opisaną w ust. 8 poniżej.
 3. Organizator w terminie 23 dni od zakończenia każdej z edycji dokona wyboru zwycięzców każdej z edycji Konkursu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Numer pożyczki Zwycięzcy Konkursu, zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.kuki.pl/pages/konkurs w ciągu 7 dni roboczych po wyłonieniu Zwycięzcy każdej z edycji Konkursu.
 5. Zwycięzcy Nagród Głównych każdej z edycji Konkursu, zostaną poinformowani przez Organizatora o zwycięstwie w Konkursie indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku danej edycji.
 6. Organizator w terminie 5 dni od poinformowania Zwycięzcy:

  a.     Prześle SMSa z prośbą o potwierdzenie adresu na który ma zostać wysłana przesyłka. Potwierdzenie należy wysłać maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania SMSa
  b.     Przekaże nagrodę na adres wskazany we wniosku o pożyczkę i potwierdzony SMSem zwrotnym opisanym w punkcie a.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysłania nagrody, jeśli Zwycięzca posiada zadłużenie pieniężne względem Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki zaciągniętej jako warunek udziału w Konkursie lub nie potwierdził adresu zamieszkania SMSem o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt „a” niniejszego Regulaminu. Nagroda zostanie wysłana po spłaceniu ewentualnych zobowiązań, przy czym maksymalny termin, w którym Organizator wyśle nagrodę wynosi 60 dni, a po tym terminie, w przypadku istnienia zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim prawo do nagrody wygasa.  
 8. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania nagród przewidzianych w Konkursie ciążą na Organizatorze. Nagrody przewidziane w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 PDOF. Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązany jest Organizator na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF. Podatek dochodowy zostanie zapłacony przez Organizatora z dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej, do czego Uczestnik nieodwołalnie upoważnia Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród przewidzianych w Konkursie, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, nie związanych z Organizatorem.
 10. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody przewidzianej w Konkursie na inną.
 11. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie, która nie została mu przyznana z winy Uczestnika Konkursu.


§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  a)    imię i nazwisko Uczestnika,
  b)    adres do korespondencji,
  c)    wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
  d)    żądania Uczestnika oraz
  e)    uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.


§ 8

Prawa autorskie

 1. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wpisy oraz wszelkie inne materiały stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej: Utwór).
 2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 3. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, oświadczenia, że Uczestnik jest uprawniony do korzystania i rozporządzeni Utworem w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz oświadczenia, że Uczestnik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z Utworem.
 4. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia dalszej licencji, na czas 5 lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Utworu (w szczególności Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu i Zdjęcia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. e) niniejszego Regulaminu) na następujących polach eksploatacji:

  a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b)    w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  c)    w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.

 5. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, opracowania Utworu, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.
 9. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) będzie Organizator.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (w skrócie „IOD”), z którym kontakt możliwy jest poprzez adresem e-mail: iod@kuki.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  a)    Przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b)    W związku z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych);
  c)    Rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d)   W celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

  a)    Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  b)    Podmioty, którym Administrator powierzyli przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  c)    Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;
  d)    Odbiorcy danych tacy jak: banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Uczesyników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

  a)    W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  b)    W związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu wypełnienia tych obowiązków;
  c)    W celach archiwizacyjnych i dowodowych w związku z punktem a i b przez okres 5 lat od zakończenia Konkursu.

 7. Uczestnikom przysługują następujące prawa:

  a)    Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b)    Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c)    Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
  d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

 8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wycofanie zgody przez Uczestnika będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 11. Dane uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


§ 10
Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.