Polityka Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies


Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

(zwana dalej: „Polityką”)

 

Wchodząca w życie: 24.05.2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej Fincapital Sp. z o.o., wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

 

I. Zakres niniejszej Polityki

 

Fincapital Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie Fincapital Sp. z o.o. może od Ciebie zbierać lub jakie możesz przekazywać nam oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony.

 

Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

 

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych, w tym danych, jakie możemy zgromadzić za pośrednictwem naszych różnych kanałów, takich jak strona internetowa, czat, korespondencja listowna, korespondencja e-mailowa, telefon. Możemy też uzyskiwać dane o Tobie od stron trzecich.

 

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Fincapital Sp. z o.o., a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

 

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

 

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

 

II. Twoje dane osobowe

 

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania, gromadzenia, ujawniania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Fincapital Sp. z o.o. 

 

1. Cel przetwarzania danych i ich wykorzystanie.

Twoje dane są nam potrzebne do świadczenia naszych usług, doskonalenia produktów i usług, wysyłania powiadomień, ofert i promocji, ochrony naszych praw i interesów oraz praw i interesów stron trzecich, a także do zachowania zgodności z przepisami prawa.

 

Pozyskane informacje wykorzystujemy do:

 

 • tworzenia i oferowania nowych usług;
 • do celów badań statystycznych, raportowania, mierzenia lub analizy skuteczności reklamy kierowanej do Ciebie oraz do przekazywania dedykowanych reklam;
 • reklamowania (na stronach internetowych, urządzeniach mobilnych, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, przez telefon lub SMS) naszych produktów i usług, w tym m.in weryfikacji Twojej tożsamości;
 • przeprowadzenia analizy wiarygodności kredytowej i zdolności do spłaty pożyczki przed podpisaniem umowy pożyczki;
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej;
 • realizacji naszych zobowiązań prawnych, wynikających między innymi z ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów dotyczących rachunkowości;
 • kontaktów, informowania o zmianach naszych produktów i usług lub zmianach w umowie pożyczki;
 • odzyskiwania należności;
 • zapewnienia i doskonalenia jakości usług;
 • administrowania i doskonalenia naszej strony internetowej, zabezpieczenia jej i zapewniania najefektywniejszego sposobu wyświetlania treści na urządzeniach, z których korzystasz;
 • dostosowania naszej oferty do preferencji osobistych i Twoich potrzeb;
 • testowania, aktualizacji i wdrażania nowych technologii dotyczących identyfikacji, ocen ryzyka i wiarygodności kredytowej, zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu; oraz
 • innego zgodnego z prawem wykorzystania mieszczącego się w ramach naszych relacji z Tobą.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • podjęcie na żądanie Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki: przeprowadzenie badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
 • zawarcie i wykonanie umowy pożyczki: Twoje dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy pożyczki;
 • wyrażona zgoda:  Twoje dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fincapital Sp. z o.o: dane kontaktowe, dane telefoniczne przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy Fincapital Sp. z o.o.: wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie Twojej satysfakcji, dochodzenie roszczeń i należności, dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.

 

3. Jakie dane gromadzimy w związku ze świadczeniem naszych usług?

Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane podczas operacji na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z naszych usług, lub podczas komunikacji z nami.

 

Informacje przekazywane przez Ciebie gromadzimy podczas rejestrowania się na naszej stronie internetowej, wypełniania formularza elektronicznego, za pośrednictwem naszych partnerów lub innych sposobów i kanałów świadczenia przez nas usług.

 

Możemy gromadzić takie dane o Tobie, jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,
 • forma zatrudnienia,
 • miesięczne dochody netto,
 • miesięczne wydatki,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • liczbę dzieci poniżej 18 roku życia, zatrudnienie, nazwę pracodawcy, służbowy nr telefonu, miesięczne dochody i wydatki,
 • informacje o karcie kredytowej i płatniczej,
 • numer rachunku bankowego,
 • transakcje na rachunkach bankowych,
 • nagranie głosu (połączenia przychodzące i wychodzące),
 • zdjęcia lub wizerunki,
 • obraz dokumentu identyfikacyjnego,
 • podpis i inne informacje.

 

Będziemy rejestrować i przechowywać, a także potencjalnie wykorzystywać dostarczone przez Ciebie informacje w sposób wymieniony powyżej. Możemy także nagrywać rozmowy telefoniczne.

 

Informacje gromadzone automatycznie. 

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

 • informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) i dostawcy usług internetowych (ISP) stosowany do podłączenia urządzenia do sieci, typie i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej, wtyczkach i ich wersjach, systemie operacyjnym i platformie, rozdzielczości ekranu, lokalizacji i czcionce;
 • informacje o wizycie, w tym pełnej ścieżce URL do i ze strony internetowej (w tym dacie i godzinie); przeglądanych i wyszukiwanych produktach; stronie odsyłającej i końcowej wizyty, plikach przeglądanych na naszej stronie (np. strony HTML, grafika, itp.), czasach odpowiedzi strony, błędach przy ściąganiu, długości wizyty na określonych stronach, informacje o interakcji sieciowej (przewijanie, kliknięcia i przeciągnięcia myszą) i metodach stosowanych do opuszczenia strony, dane o czasie i godzinie oraz lub sekwencji odwiedzanych stron, a także każdym numerze telefonu użytym do dodzwonienia się na numer obsługi klienta;

 

Informacje otrzymywane od stron trzecich.

Możemy zwracać się do podmiotów trzecich o przekazanie nam Twoich danych osobowych, np. biur informacji gospodarczej, biura informacji kredytowej. Takie żądania są przesyłane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, otrzymujemy Twoją uprzednią zgodę. Możemy pozyskiwać następujące informacje:

 • w trakcie składania wniosku o pożyczkę możemy:
 • wyszukiwać informacje o Tobie, Twojej wiarygodności kredytowej, sytuacji finansowej, przeszłych i bieżących wierzytelnościach i zadłużeniu, zajmowanym stanowisku, pozyskiwać dane z rejestrów (w tym rejestrów zawierających informacje o dochodach, historii kredytowej, zadłużeniu wobec stron trzecich, adresach, nieważnych dokumentach identyfikacyjnych, oszustwach, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz rejestrów osób zajmujących stanowiska eksponowane politycznie), wyszukiwać informacje przez instytucje finansowe oraz inne osoby trzecie oraz z publicznie dostępnych źródeł;
 • otrzymywać informacje przekazane przez Ciebie naszym partnerom biznesowym podczas wnioskowania o pożyczkę;
 • otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczych dotyczących Twoich płatności na naszą rzecz:
 • od partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy, w zakresie konkursów, promocji lub ankiet, w których uczestniczysz;
 • od partnerów biznesowych w zakresie usług technicznych, płatności i dostaw, sieci reklamowych, analityków, dostawców informacji, o ile świadczą usługi na naszą rzecz;
 • w innych przypadkach, w których wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych.

 

4. Ujawnianie Twoich informacji

Możemy udostępniać Twoje informacje w pewnych sytuacjach opisanych poniżej. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie w celu wykonania konkretnych zadań, jakie zostały im zlecone, a wówczas są proszone o zachowanie Twoich informacji w poufności i bezpieczeństwie.

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Odbiorcami Twoich danych mogą myć zatem:

 • osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
 • podmioty, którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 • kurierzy, banki, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz spółki z grupy kapitałowej;
 • podmioty świadczące usługi w naszym imieniu w celu zapewnienia identyfikacji i uwierzytelnienia Twojej tożsamości;
 • podmioty wspierające naszą działalność, np. w zakresie hostingu i rozbudowy strony internetowej, ocen ryzyka i wykrywania oszustw, windykacji i obsługi klienta, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, usług analitycznych i wsparcia działań marketingowych;
 • dostawcy podobnych usług, np. firmy udzielające pożyczek konsumenckich
  i biura kredytowe, a także agencje, odpowiednie organy krajowe oraz organizacje pozarządowe oraz inne strony trzecie w celu umożliwienia pełnej oceny Twojej zdolności kredytowej;
 • dostawcy usług przetwarzania płatności (podczas przetwarzania i bezpośrednich obciążeń rachunku lub innych płatności należnych od klienta na mocy umowy pożyczki);
 • podmioty świadczące usługi windykacyjne, biura informacji kredytowej oraz dostawcy usług prawnych (przekazywanie danych o wierzytelnościach w przypadku niewywiązywania się przez klienta z zobowiązań);
 • analitycy i dostawcy wyszukiwarek wspierających nas w doskonaleniu i optymizacji strony Internetowej;

 

Podczas przekazywania Twoich danych zapewniamy, że odbiorca danych stosuje te same, co my środki bezpieczeństwa co do przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane i przekazywane stronom trzecim w sposób i w ilości zgodnej z niniejszą Polityką, zawartą umową pożyczki, a także odpowiednimi zgodami udzielonymi przez Ciebie.

 

5. Przechowywanie oraz/lub przekazywanie Twoich informacji

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji przekazanych przez Ciebie. Prosimy jednakże, abyś  zauważył, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiasz udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

 

Bezpieczne środowiska pracy

Przechowujemy Twoje informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić Twoje dane osobowe.

 

Czas przechowywania informacji

Generalnie możemy przechowywać Twoje dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług, w celu ochrony naszych interesów prawnych w przypadku sporu lub też w zakresie wymaganym przez prawo. Zwykle jednak przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to potrzebne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wywiązanie się z zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych interesów lub też zachowania zgodności z ustawowymi okresami przechowywania danych.

 

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Środki bezpieczeństwa, które powinny być przez Ciebie zachowane

Istotne jest, abyś również odgrywał rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas zakładania Profilu Klienta na stronie internetowej Fincapital Sp. z o.o., musisz być pewny, że wybierasz hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawnisz swojego hasła żadnym osobom, gdyż sam jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Jeżeli korzystasz ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy zapamiętuj swojego loginu lub hasła i wylogowuj się ze swojego Profilu Klienta za każdym razem, gdy odchodzisz od komputera.

 

III. Masz kontrolę nad swoimi danymi

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)., zwanego dalej „RODO” przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej (newsletterów, biuletynów, innych informacji promocyjnych i marketingowych) drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących

 

Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie przez Profil Klienta na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, korespondencji e-mail lub listownej.

 

Ponadto, w stopce każdego e-maila zawierającego komunikaty marketingowe znajduje się link do wycofania zgody na otrzymywanie takich komunikatów. Prosimy abyś pamiętał, że nasze powiadomienia mogą zawierać istotne lub przydatne informacje dotyczące m.in. oferowanych produktów, zniżek i innych promocji.

 

prawo do wniesienia:              

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Fincapital Sp. z o.o., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Pragniemy zauważyć, że nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania komunikacji marketingowej, możesz nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, takie jak potwierdzenia udzielenia pożyczki, powiadomienia o Twojej działalności na Profilu Klienta (np. potwierdzenia z Profilu Klienta, zmiany hasła, itd.), a także inne ważne ogłoszenia.

 

prawo dostępu do Twoich danych

 

Przysługuje Ci prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Twój temat przez Fincapital Sp. z o.o., celu przetwarzania, pochodzenia tych informacji, informacji o odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione, okresie przetwarzania Twoich danych.

 

Możesz wnieść o przekazanie kopii danych podlegających przetwarzaniu,
także w formie elektronicznej.

 

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.

 

prawo do usunięcia Twoich danychjeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Fincapital Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.

 

Takie obowiązki prawne wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, praw podatkowych oraz przepisów dotyczących praw konsumenta.

 

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie
do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu podmiotowi.

 

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Fincapital Sp. z o.o. odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na nasz numer telefonu.

 

Fincapital Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Fincapital Sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

IV. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Aby szybko przetworzyć wniosek, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pożyczki i jej maksymalnej kwoty dokonujemy automatycznej oceny zdolności kredytowej Klienta i oceny ryzyka kredytowego.

 

V. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

W prowadzonej przez nas działalności szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań w celu zagwarantowania Twych praw do zgodnego z prawem przetwarzania i ochrony Twych danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, jak korzystamy z plików cookie i innych technologii na naszej stronie internetowej.

 

Korzystanie z plików cookie

 

Wiele stron internetowych, w tym również i nasza zapisują na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, z którego łączysz się z siecią, tzw. pliki cookie.

 

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz łatwo się zalogować do swojego konta.

 

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o pożyczkach, będzie wyświetlane Tobie więcej reklam firm pożyczkowych.

 

Pliki cookie stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą przesyłane stronom trzecim, poza wyjątkami wskazanymi w naszej Polityce.

 

Żadne szczegółowe dane osobowe umożliwiające Twoją identyfikację nie będą przez nas udostępniane.

 

W jakich celach stosujemy pliki cookie?

 • stosujemy pliki cookie w celu Twojej ochrony i zapobiegnięcia oszustwom;
 • stosujemy pliki cookie w naszym formularzu rejestracyjnym i wniosku o pożyczkę on-line;
 • stosujemy pliki cookie, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową i zbadać w jaki sposób to robią – takie działanie pomaga nam poprawić jakość świadczonych usług, np. Google Analytics. Google Analytics stosuje pliki cookie do analizy ilości użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Więcej informacji znajdziesz na https://policies.google.com/privacy;
 • wykorzystujemy pliki cookie do monitorowania i zarządzania przepływem danych na naszej stronie internetowej;
 • wykorzystujemy pliki cookie w naszych kampaniach reklamowych. Pliki cookie pomagają nam poprawiać naszą stronę internetową oraz uatrakcyjnić naszą ofertę.

 

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:

 • cookies sesyjne

Są to tymczasowe pliki cookie aktywne tylko wtedy, gdy wchodzisz na stronę internetową (lub dokładniej, do czasu, aż nie opuścisz strony internetowej i nie zamkniesz przeglądarki). Powyższe pliki pozwalają na zapamiętanie stronie internetowej Twoich działań na poprzedniej stronie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji.

 • cookies trwałe

Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze po opuszczeniu strony internetowej. Pomagają one w Twojej identyfikacji jako unikalnego gościa (zachowanie informacji w postaci losowo wygenerowanego numeru). Długość pozostania plików cookie na Twoim komputerze uzależniona jest od rodzaju takich plików.

 

Zgoda na korzystanie z  plików cookie

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją zgodę na korzystanie z plików cookie. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z plików cookie i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie słowa „AKCEPTUJĘ”. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookie, ale w dalszym ciągu korzystasz ze strony internetowej, uznajemy to za Twoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

 

Śledzenie

Niektóre informacje na Twój temat są gromadzone przez nas automatycznie. Gromadzimy je w celu ogólnego analizowania trendów i administrowania naszą stroną internetową, produktami i usługami.

 

Śledząc strony internetowe odwiedzane przez Ciebie, nie gromadzimy danych osobowych o działaniach on-line przeprowadzanych przez Ciebie w danej chwili na stronach internetowych stron trzecich lub korzystanych przez Ciebie usługach on-line. Nie przetwarzamy ani nie współpracujemy z żadną przeglądarką internetową wykorzystującą sygnał “nie śledź” lub inne mechanizmy dające konsumentom prawo wyboru w zakresie gromadzenia informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości dotyczących aktywności on-line w czasie i na stronach internetowych stron trzecich. Nie dajemy umocowania również stronom trzecim do gromadzenia informacji o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej, które umożliwiałoby ujawnienie tożsamości dotyczących aktywności on-line pomiędzy innymi stronami internetowymi w czasie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.

 

Natomiast współpracujemy ze stronami trzecimi w zakresie wyświetlania informacji na naszej stronie internetowej lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach internetowych. Nasz kontrahent może stosować pliki cookie lub podobne technologie w celu wyświetlania reklam opartych o Twoją aktywność w sieci i zainteresowania.

 

Usuwanie plików cookie

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

 

Przykłady:

 • Mozilla Firefox - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 • Microsoft Internet Explorer - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • Google Chrome - W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • Opera - Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • Apple Safari - W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

VI. Przydatne dane kontaktowe

 

Administrator danych osobowych. 
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

Fincapital Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-876), przy ul. Postępu 18B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł – w zakresie pośrednictwa i obsługi udzielanych pożyczek,

 

Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (02-676 Warszawa) przy ul. Postępu 18b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000655385, NIP: 7010645707, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł - pożyczkodawca

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

w celu zapewnienia najwyższej ochrony Twoich danych osobowych, powołany został Inspektor Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych prosimy o ich kierowanie pod adres email: iod@kuki.pl

 

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, w tym zadania pytań lub przekazania uwag na temat niniejszej Polityki lub praktyk dotyczących prywatności, skorzystaj z poniższej możliwości kontaktu:

 

adres email: info@kuki.pl

 

poczta tradycyjna: Fincapital Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-876), ul. Postępu 18B

numer telefonu: +48 22 349 94 10 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

VII. Aktualizacje naszej Polityki 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję Polityki znajdziesz tutaj: https://www.kuki.pl/pages/archiwum-dokumentow

 

W porównaniu z ostatnią wersją, dokonaliśmy następujących zmian:

 • dostosowaliśmy naszą Politykę do wymagań wynikających z RODO,
 • zmieniliśmy naszą Politykę, aby zwiększyć jej przejrzystość i łatwość zrozumienia.

 

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług i produktów albo zmian regulacyjnych, czy też zmiany postępowania z Twoimi informacjami, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

 

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług i produktów.

 

VIII. Dodatkowe informacje

Nasza strona internetowa oraz usługi i produkty mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Takie strony internetowe stron trzecich korzystają z własnych polityk prywatności. Odwiedzenie tych stron jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki tych polityk.