Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Fincapital Sp. z o. o. (zwana dalej: „Spółką”) wprowadza zasady prywatności osób fizycznych korzystających ze strony internetowej www.kuki.com oraz jej Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania ze strony internetowej z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. – zwana dalej: „Ustawą”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.).

1.2 Z internetowej strony Spółki mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.3 W Polityce Prywatności zostały użyte następujące definicje:

a) Grupa – grupa kapitałowa, do której należy Spółka;

b) Polityka – Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w Fincapital sp. z o. o.;

c) Pracownik – Osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką;

d) Spółka – Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN

e) Strona internetowa – strona internetowa Spółki w witrynie www.kuki.pl;

f) Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922. z późn. zm.);

g) Użytkownik – osoba odwiedzająca lub korzystająca ze Strony internetowej, będąca zarejestrowanym klientem lub potencjalnym klientem Spółki lub podmiotów korzystających z usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Spółkę;

 

2. DANE OSOBOWE

2.1 Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych na stronie internetowej.

2.2 Użytkownik, który chce złożyć wniosek o pożyczkę na stronie www.kuki.pl musi założyć Profil Klienta. Użytkownik w celu założenia Profilu Klienta przekazuje następujące dane:

a) Imię,

b) Nazwisko,

c) Numer PESEL,

d) Numer dowodu osobistego,

e) Adres zameldowania,

f) Adres korespondencyjny,

g) Adres poczty e-mail,

h) Numer telefonu komórkowego,

i) Formę zatrudnienia,

j) Miesięczne dochody netto,

k) Miesięczne wydatki.

2.3 Spółka może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku o pożyczkę – dane te szczegółowo wskazuje umowa zawierana ze Spółka.

2.4 Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia wniosku o pożyczkę.

2.5 W przypadku złożenia wniosku o pożyczkę, Spółka może zbierać dodatkowe dane osobowe Użytkownika na podstawie zgód wyrażonych w procesie rejestracji oraz informacje dotyczące rachunku bankowego Użytkownika, a w szczególności jego numer.

2.6 Spółka zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanych w Serwisie, w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez Spółkę. Warunkiem możliwości nagrania rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem jest poinformowanie go o tym. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy, to powinien zakończyć połączenie.

2.7 Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej ze Spółką oraz wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.8 Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej polegać będzie na:

a) zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie internetowej przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o zawarcie umowy;

b) zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się Pracownikiem Spółki za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie;

c) zbieraniu danych dotyczących aktywności Użytkownika na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące:

· lokalizacji Użytkownika lub sprzętu, z którego odwiedza stronę;

· numeru IP;

· czynności wykonywanych przez Użytkownika na stronie;

· czasu reakcji Użytkownika na stronie.

 

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które są wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer).

3.2 Dane osobowe podawane przez Użytkowników nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim, z wyjątkiem okoliczności określonych art. 23 i 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

3.3 Zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych Spółka powołała administratora bezpieczeństwa informacji.

3.4 Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę.

 

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Spółka.

4.2 Spółka działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.

 

5. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

5.1 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika.

5.2 Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu Użytkownika (np. na komputerze), zaś Spółka może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies).

5.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.4 Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

5.5 Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej.

5.6 W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na urządzeniu. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisów internetowych Spółki, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Spółki z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

5.7 Użytkownik może dokonać zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Użytkownik.

 

6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Dane osobowe przekazane w formie elektronicznej przez Użytkownika są rejestrowane i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

a) weryfikacja tożsamości Użytkownika,

b) sprawdzenie zdolności kredytowej Użytkownika,

c) kontaktu z Użytkownikiem;

d) Zawarciu umowy z Użytkownikiem;

e) zapobieganiu przestępstwom, w tym: oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

6.2 Dostęp do danych osobowych poza Spółką będą miały również następujące podmioty:

a) Spółki wchodzące w skład Grupy,

b) Podmioty, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa finansowego, w przypadku korzystania przez Użytkownika z ich usług,

c) Podmioty, które otrzymały zgodę na dostęp do danych osobowych Użytkownika na podstawie zgód udzielonych przez Użytkownika.

6.3 Spółka przetwarzać będzie również dane o zarejestrowanych transakcjach, do których przetwarzania zobligowana jest na podstawie art. 8a i 9k ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2016, poz. 299 z późn. zm.).

6.4 Dane osobowe Użytkownika na podstawie dodatkowej wyrażonej zgody, mogą być udostępniane instytucjom pożyczkowym w rozumieniu art. 5 ust. 2a ustawy o kredycie konsumenckim oraz bankom w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo bankowe współpracującym ze Spółką w celu przedstawiania Użytkownikowi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych.

 

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

7.1 Użytkownikowi posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich weryfikacji oraz poprawiania.

7.2 Użytkownik posiada prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych przez Spółkę w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji umowy zawartej ze Spółką lub o ile obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7.3 Użytkownik posiada prawo wycofania „zgody marketingowej”. W takim przypadku Spółka po otrzymaniu informacji o wycofaniu „zgody marketingowej”, usuwa dane Użytkownika z list mailingowych prowadzonych przez Spółkę.

 

8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

8.1 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej Spółki. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

8.2 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

8.3 Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość uzyskania do nich dostępu, żądania ich aktualizacji albo usunięcia) uzyskać można poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem tel.: +48 22 349 94 10 oraz pod adresem poczty elektronicznej: info@kuki.pl